Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost Dekimasu s.r.o., IČ 08457492, se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 319280 (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem webu: www.portal-hypotek.cz (dále jen „Web“ nebo „Webový portál“) prostřednictvím kterého poskytuje služby za níže uvedených podmínek.+

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují a stanovují vzájemná práva a povinnosti se smluvními partnery (Klienty, smluvními Hypotéčními poradci) v souvislosti s užíváním webového portálu www.portal-hypotek.cz a Služeb na něm poskytovaných.

Web a služby s ním související slouží ke zprostředkování obchodních příležitostí poptávek a nabídek (kontaktů a dalších poskytnutých údajů), které Poskytovatel poskytuje vybraným smluvním Hypotéčním poradcům za účelem navázání spolupráce mezi nimi a Klientem. Poptávkou se rozumí odeslaný vyplněný kontaktní formulář s kontaktními případně dalšími údaji od Klienta s cílem získat obecné informace ohledně hypotečního úvěru či jiného úvěrového produktu (dále jen „Hypotéční úvěr“) s požadavkem propojení (telefonickém i osobním) s Hypotéčními poradci.

Účelem Webového portálu je na straně jedné sdružovat smluvní Hypotéční poradce a propojovat je s Klienty jako zájemci o Hypotéku. Na straně druhé sdružovat poptávky Klientů a jejich Makléřů o získání bližších informací ohledně Hypotéčního úvěru. Účelem Portálu je dále umožnit rychlejší získání kontaktu na osobu poskytující informace ohledně Hypotéčního úvěru. Veškeré informace publikované na tomto webu Poskytovatelem jsou určeny výhradně ke studijním a informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za investiční doporučení, nebo nabídku ve smyslu příslušných právních předpisů. Poskytovatel tedy poskytuje pouze software, který spravuje služby na Webu, také doménu www.portal-hypotek.cz a poskytuje možnost zprostředkování obchodních příležitostí s Klienty.

Klient, který má zájem tyto Služby využít a s ohledem na uvedené si Smluvní strany sjednávají tyto VOP. Uživatelům Webu se doporučuje seznámit se s nimi před užíváním Webu a Služeb.

Definice základních pojmů:

Klient je koncový zákazník, poptávající informace o úvěrovém produktu nebo žádající o propojení s Hypotečním poradcem, jehož údaje poskytl prostřednictvím Makléře Webovému portálu, nebo které uvedl do Webového portálu sám.

Kontaktní formulář slouží Klientovi na Webu k vyplnění informací pro Poskytovatele, aby na základě takovéto příkazní smlouvy pro klienta zprostředkoval obchodní příležitost zajištění konzultace se smluvním Hypotéčním poradcem. Kontaktního formulář je program  – část webu, kde Klient vyplní svůj dotaz k Úvěrovému produktu.

Web je www.portal-hypotek.cz, Poskytovatel je k tomuto Webu oprávněn vykonávat veškerá majetková a autorská práva k jeho veškerému obsahu, a to v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Klientovi je umožněno Web bezplatně, kdy na základě jimi provedené Registrace, což je Služba, která zajišťuje Klientům orientační informace týkající se Úvěrových produktů, zejména týkající se hypotéky na byt, dům, rekonstrukci, případně refinancování hypotéky aj. a zprostředkuje jejich kontaktní údaje smluvním Hypotéčním poradcům.

Registrace je předpokladem užívaní Služeb Webu. Děje se vyplněním povinných údajů (jsou tak označeny), zejména emailu, telefonu příp. dalších. Registrace je bezplatná.

Hypotéční poradce – je třetí osoba, která podniká v rámci aktivit u některého ze samostatných zprostředkovatelů na trhu a vybraných smluvních odběratelů, tedy makléřských a poradenských společností, se specializací na hypoteční úvěry (s oprávněním zprostředkovávat spotřebitelské úvěry). A to na základě oprávnění zprostředkovávat spotřebitelské úvěry (hypotéky) dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen jako „zákon o spotřebitelském úvěru“). Tyto subjekty jsou držitelé potřebných licencí pro zprostředkovatelskou činnost a jsou registrovány u České národní banky.

Makléř je fyzická osoba podnikající nebo zaměstnanec právnické osoby, zabývající se zprostředkováním koupě/prodeje nemovitých věcí ve prospěch Klienta.

PS je příkazní smlouvy dle Občanského zákoníku v platném znění a nabývá platnosti a účinnosti Registrací či vyplněním Kontaktního formuláře.

Zajištění informace je Služba spočívající v zajištění požadovaných informací o vybrané problematice (zejména hypotéka na byt, hypotéka na dům, hypotéka na rekonstrukci, americká hypotéka apod.), příp. o Produktech, a to pouze v rozsahu Webu.

Služba jsou takové služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Webu, zejména poskytování softwaru – hypotéční kalkulačky, zprostředkování kontaktů mezi Klienty a Hypotéčními poradci, zajišťování marketing. Služby na Web slouží rovněž ke zprostředkování informací klientem za účelem získání informativního výsledku požadovaného Úvěrového produktu a dále ke zprostředkování kontaktu k navazující spolupráci mezi klientem a Hypotéčním poradcem za účelem získání informací k Hypotéčním produktům od Hypotéčního poradce.  

VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Webu a stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v rámci užívání Webu a poskytování služeb na něm.

Newsletter znamená přihlášení k odběru článku za účelem zajištění informace, které jsou zveřejňovány na Webu Poskytovatelem.

II. JAK TO FUNGUJE

Klient získá požadované obecné informace o Úvěrovém produktu prostřednictvím vyplnění a odeslání příslušného kontaktního formuláře umístěného na Webu Provozovatele a provedením Registrace. Současně s tímto Klient poptává u Poskytovatele PS, na základě které pověřuje Poskytovatele, aby podle možností zprostředkoval jeho vyplněné osobní údaje smluvnímu Hypotéčnímu poradci k poptávce Hypotečních produktů a ke zprostředkování obchodní příležitosti mezi ním a Hypotéčním poradcem.

Klient následně obdrží odpověď či jiný materiál (například orientační výpočet v rámci hypotéční kalkulačky, newsletter, ebook, infografiky, apod.) umístěný na Webu do svého emailu uvedeného v rámci Registrace.

Smluvní strany spolu uzavírají pro každou jednotlivou Službu PS, a to Registrací Klienta, která se uzavírá ad hoc, nikoliv systematicky.PS trvá do okamžiku realizace Služby, nicméně závazky z ní plynoucí, zejména zákaz komerčního využívání Služeb ze strany Klienta, trvá i po poskytnutí Služby.

Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje prostřednictvím Webu žádnou svoji konkrétní, doplňkovou, odvozenou, či jinou službu, není vázán žádnými právy ani povinnostmi k takové či jiné službě a zejména neposkytuje Hypotéční úvěry.

Poskytovatel může kdykoliv omezit nebo ukončit užívání Webu, či Služeb, a to bez předchozího upozornění Klientů nebo Hypotéčních poradců. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah Webu či Služeb, čehož si je Klient vědom. Klient bere na vědomí, že Služby nespočívají v poskytování jakýchkoliv doporučení o vhodnosti nebo nevhodnosti Úvěrových produktů.

Klient získá požadované informace prostřednictvím vyplnění a odeslání přísl. kontaktního formuláře umístěného na Webu. Klient bere na vědomí, že obdržené informace nemusí odpovídat jeho potřebám a slouží pouze pro získání základní představy o dané problematice. Nejsou právní, ani jinou radou, zejména ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Poskytovatel není koncovým dodavatelem úvěrových produktů-Hypoték. Klient bere na vědomí, že konečná podoba jakéhokoliv Uvěrového produktu poskytnutého Klientovi, či někomu jinému, jakoukoliv osobou může být zcela odlišná zejména v závislosti na vyhodnocení osoby Klienta, či někoho jiného z pohledu konkrétního Úvěrového produktu.

Veškeré modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto webu či následně zaslané Poskytovatelem na email Klientů jsou orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, vyhlášením veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku, veřejnou nabídku ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Poskytovatele, a to bez ohledu na jejich obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto webu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Poskytovatele jedná se výhradně o právně nezávazné informativní sdělení, pokud tak není uvedeno jinak.

V rámci této Služby se nejedná o nabízení, poskytování, nebo zprostředkování jakýchkoliv Produktů.

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

Uživatel prohlašuje že je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, zdravotní a psychický stav a nebyl zbaven způsobilosti k právnímu jednání, ani mu tato nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito VOP. Uživatel dále prohlašuje, že veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

Uživatel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že na základě jeho odeslané Poptávky může Poskytovatel předat/poskytnout smluvním Hypotéčním poradcům jím zpracovávané osobní údaje.

Klient i Hypotéční poradci se zavazují, že budou užívat Web v souladu s platnými právními předpisy, veřejným pořádkem, dobrými mravy a těmito VOP tak, aby nepoškodili, jakýmkoliv způsobem dobré jméno Poskytovatele, nebo druhých. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, jsou tyto osoby Poskytovateli povinny nahradit v plném rozsahu.[JNTGdks1] 

Žádný uživatel při využívání Webu či jakékoliv Služby nesmí používat jakékoliv technické, či jiné prostředky, které by umožňovaly systematické, či opakované užívání Webu, či Služeb. Pokud se tak stane, bere tento Uživatel na vědomí, že nese odpovědnost za veškerou škodu a újmu tímto způsobenou.

Web může dále obsahovat hodnocení Klientů či Hypotéčních poradců, a to formou recenzí, referencí apod. Jedná-li se o autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., uděluje k jejich užití Klient či Hypotéční poradce v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě oprávnění, a to všemi způsoby užití, v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Tato licence se uděluje bezplatně.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel kdykoliv změnit technické řešení Webu a Služby. je oprávněn jednostranně měnit obsah Webu bez předchozího oznámení a rovněž kdykoliv pozastavit činnost Webového portálu.

Pouze Poskytovatel rozhoduje o změně, odstranění, doplnění apod. obsahu Webu.

Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje v rámci Webového portálu prostor pro získání obecných informací týkajících se Hypoték, případně jiných úvěrových produktů dle kritérií Klienta. Tyto informace jsou pouze orientační a slouží výhradně ke studijním účelům. Poskytovatel propojuje Klienty pro získání bližších informací o Hypotékách se smluvními Hypotéčními poradci.

Bližší specifikace práv a povinností Hypotéčního Poradce je zahrnuta zvlášť v samostatně uzavíraných smlouvách.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pro účely tohoto článku o ochraně osobních údajů a cookies se za Uživatele považuje každý návštěvník Webu.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Bližší informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem případně Hypotéčními v souladu s Nařízením jsou dostupné na webové stránce Poskytovatele www.portal-hypotek.cz. Klient prohlašuje, že se s těmito Informacemi seznámil a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

Pokud chce Uživatel používání cookies odmítnout, musí tak učinit v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí cookies ale znamená, že některé volby bude muset Uživatel nastavovat pokaždé, když Web navštíví a jejich funkčnost může být v důsledku odmítnutí cookies omezena.

VI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI POSKYTOVATELE

Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Poskytovatel neručí za správnost a úplnost informací Webu a Služeb. Obsah Webu může být zcela, nebo částečně převzat z jiných zdrojů. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služeb poskytovaných bezplatně. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Webového portálu, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Webového portálu probíhají.

Poskytovatel Webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Klientovi, či někomu jinému v souvislosti s užíváním Webu a Služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Klienty, Hypotéčními poradci či třetími osobami.

Poskytovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Klienty a smluvními Hypotéčními poradci. Poskytovatel Webu také nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřící třetí osobě, které lze navštívit prostřednictvím Webu.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené výpadky Webu, Služeb, vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, omezení činnosti Hypotéčních poradců ani za výpadky Webu a Služeb způsobené přerušením přívodu el. energie.

Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Klientů ani jejich způsob využívání Webu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, či platnými právními předpisy a za škody a újmu takto vzniklou.

Komunikace mezi Poskytovatelem, Klienty, Hypotéčními poradci a případnými třetími osobami probíhá výhradně prostřednictvím emailu, na emailové adrese Poskytovatele info@…………….cz nebo jméno@h………….cz.

Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu platných právních předpisů.

VII. ŘEŠENÍ SPORŮ

Všechny spory mezi smluvními stranami Poskytovatelem, Klientem, Hypotéčním poradcem či další osobou žívající Web či Služby na něm ubudou řešeny především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

Vyřizování stížností zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@………………..cz.

V případě sporu mezi Klientem jako spotřebitelem a Poskytovatelem jako podnikatelem je Klient oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem a Klientem, v případě poskytování zprostředkování neživotního pojištění a dalších služeb neuvedených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese www.coi.cz.

Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), má tato vlastní podmínky, které mají přednost před VOP.

Pokud se některé ustanovení těchto VOP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost PS nebo VOP jako celku. Poskytovatel navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

Právem rozhodným pro veškeré případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu je právní řád České republiky.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu, přičemž o jejich změně bude objednatel informován prostřednictvím oznámení na Webu.

VOP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění a byly zveřejněny dne 25. 9. 2020.